Условия за записване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Резервации /записвания/.

1.1.Резервациите за пътуванията с ДИНАТУРС ЕООД се извършват лично в нейния офис или в агентските бюра, оторизирани от нея. Записването се извършва срещу внесено капаро в размер на 50% от цялата стойност и сключен договор, срещу издаден от ТУРОПЕРАТОРА документ.

1.2.Остатъкът от дължимата сума се заплаща не по-късно от 14 дни за чужбина и 7 дни за България.

При неспазване на т. 1.2., заявката се счита за анулирана без предизвестие и ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи 50% неустойка от внесеното капаро.

 1. Необходими документи и формалности.

За страните от ЕС –лична карта и/или задграничен паспорт с 6-месечна валидност към датата на заминаване, медицинска застраховка и необходимия минимум дневни пари за съответната страна. За деца до 18 год., пътуващи без родителите си или само с един родител се изисква нотариално заверено разрешение/пълномощно от родителя/родителите детето да напуска границите на България и да участва в пътуването, акт за раждане и ксерокопие на тези документи. За страните, с които България е във визов режим, се предоставя допълнителна информация за всеки конкретен случай.


НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА, ПРОМЕНИ

1.Общата /пакетна/ цена е калкулирана на база на: транспортни разходи, в т.ч. гориво, летищни, пристанищни и др. такива такси по договора, хотелиерски, екскурзоводски услуги, хранене и др.

2.Промени.

2.1.Цената може да се промени в случаите на промяна на: стойността на транспортните разходи, в това число и на горивото, размера на такси, свързани с ползваните услуги по договора; промяна на обменния валутен курс с повече от 5%, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването;непредвидено покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи.

2.2.В този случай увеличението на цената е с не повече от 5% и при не по-малко от 20 дни, следва да съответства на променените разходи, изчислени пропорционално на броя на записаните клиенти.

2.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи значителни промени в някоя от съществуващите клаузи на договора – цена с повече от 5%, програма и др., за което потребителят е уведомен в срок от 7 дни преди сключване на договора, или в последствие с писмено споразумение между страните. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

а/ да приеме промените което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената

б/ да се откаже от договора или да го преотстъпи на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването,  без да дължи неустойка или да му се дължи обезщетение, като уведоми за решението си ТУРОПЕРАТОРА в срок от 3 дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.

В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява в 7 дневен срок от датата, на която ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил уведомлението за отказ платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми.

в/ да закупи друго пътуване от същото или по-високо качество от ТУРОПЕРАТОРА или да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване.


АНУЛАЦИИ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора или да го преотстъпи на друго лице 7 дни преди пътуването, без да дължи неустойка и внесеното капаро му се възстановява.
 2. Анулацията се прави лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ подписал договора и на мястото, където договора е подписан, при следните условия:

От  20 до 14 дни преди датата на тръгване неустойка  30% от общата цена на човек.

От  13 до 8 дни преди датата на тръгване неустойка    70% от общата цена на човек.

От   7  до 0 дни преди датата на тръгване неустойка    100% от общата цена на човек.

При записване от 7 до 0 дни преди датата на тръгване, ние ще Ви направим резервация само след внасяне на 100% от цената на пътуването.


РЕКЛАМАЦИИ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми незабавно на място доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА за всяко неточно изпълнение на договора. Уведомлението трябва да бъде направено в писмена форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство. ТУРОПЕРАТОРЪТ или неговият местен представител са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламация да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване исканията на клиента.

2. Ако това се окаже невъзможно и потребителят не е удовлетворен в своите искания, то той трябва да изиска от представител на туроператора или на обслужващата фирма съставянето на констативен протокол с неполучените услуги, или заниженото им качество, подписан от двете страни. При липса на такъв протокол, туроператорът не гарантира благоприятен изход на направената рекламация.

3. Направеният протокол се представя лично на ТУРОПЕРАТОРА или се изпраща по пощата с обратна разписка, най-късно в 3 дневен срок след приключване на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да даде писмен отговор по направената рекламация в 10- дневен срок от от депозирането на рекламацията.

4. С оглед на това, че сключените договори с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са индивидуални, то и направените рекламации също са само индивидуални. Груповите рекламации ще бъдат оставяни без последствие.


ОТГОВОРНОСТ

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за изпълнението на условията по договора. Размерът на обезщетението за вреди, нанесени на потребителя от туроператора при неизпълнение – цялостно и частично на съответната програма, не може да надхвърля еднократният размер на стойността на заплатените услуги.
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора или непреодолима сила или непредвидимо събитие.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти и не възстановява сумата за пътуването, както и направените от него разходи за връщането му.
 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя
 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя.
 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за откраднато, загубено или забравено имущество на туристите по време на  пътуването
 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията, породени от неспазване на законите на дадена държава или наредбите на хотелите от страна на туриста, независимо дали той е запознат с тях или не.
 8. При нанесени щети на хотели, обществени съоръжения и превозни средства /в т.ч. и автобуса, с който се осъществява екскурзията /от страна на туристите,  извършителите носят пълна морална и материална отговорност и заплащат незабавно щетите.


ЗАСТРАХОВКИ

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ  има сключена застраховка съгласно член 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността й за причинени вреди, вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на застрахователна полица 03700100001020/01.07.2016 г на „ЗД Евроинс” АД, със седалище и адрес на  управление: гр.София, бул.”Христофор Колумб”№ 43, валидна до 30.06.2017 год.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Предоставени са и Общите условия, съобразени със Закона за туризма, Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., които са неразделна част от Договора.

Всички възникнали спорове се решават на добра воля. В противен случай – съгласно законовите разпоредби на Република България.